CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện giải pháp ” Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”

THÔNG BÁO Danh mục TTHC áp dụng mô hình thứ Hai" Ngày không giấy hẹn" và thứ Năm "Ngày dịch vụ công trực tuyến" trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa xã Bằng Thành