Đảng ủy xã Bằng Thành


I – Lãnh đạo Đảng ủy
II – Ban Thường vụ Đảng ủy
1.      Lục Văn Quyết                     Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
2.      Hoàng Văn Sơn                   Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ
3.      Bế Ngọc Trần                       Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã
III – Ban Chấp hành Đảng bộ xã
1.      Lục Văn Quyết                     Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
2.      Hoàng Văn Sơn                   Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ
3.      Hoàng Văn Tấn                    Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
4.      Lục Thanh Tuấn                   Phó Chủ tịch UBND xã
5.      Nông Thị Thập                     Chủ tịch Hội LHPN xã
6.      Hoàng Văn Thức                 Chủ tịch UBMTTQVN xã
7.      Bế Ngọc Trần                       Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã
8.      Nông Đình Võ                      Trưởng Công an xã