Hội đồng nhân dân xã

I – Lãnh đạo HĐND xã
1. Chủ tịch HĐND xã
2. Phó Chủ tịch HĐND xã
II – Đại biểu HĐND xã