UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
Điện thoại: 02093.893.285;
Email:
II. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

 

                           CHỦ TỊCH UBND XÃ
                             LỤC VĂN QUYẾT

Năm sinh: 1985;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

                     PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
                          LỤC THANH TUẤN

Năm sinh: 1990;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

III. Uỷ viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026
1. Ông Nông Đình Võ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng công an xã