Ủy ban nhân dân xã

I – Lãnh đạo UBND xã
1. Chủ tịch UBND xã
2. Phó Chủ tịch UBND xã
II – Ủy viên UBND xã
1.